ประกันโดรน ทำอย่างไร และทำไมต้องทำ

โดรน (Drone) หรือ อากาศยานไร้คนขับ

ตอนนี้มีให้เห็นมาใช้งานกันอย่างมากมาย เพราะมีการใช้งานอยู่ตามสถานที่ต่างครับ  และนอกจากนี้แล้ว สำหรับท่านที่มีครอบครอง หรือว่าได้มีการซื้อมาตั้งแต่ก่อน จะให้มีการลงทะเบียน เราก็ต้องไปขึ้นทะเบียนโดรน ด้วยครับ จากการสำรวจการนำเข้า และการ ใช้งาน ประเทศเรามี โดรน (Drone) หรือ อากาศยาน ไร้คนขับ มากกว่า 50,000 ลำ ทั้งนี้ในส่วนของทางรายการก็มีการควบคุม ให้มีการลงทะเบียน เพื่อควบคุม และทำให้มีการอบรมการใช้โดรน ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับ เจ้าของ โดรน (Drone) อากาศยานไร้คนขับ ที่เรามักเห็น หรือใช้งานในการ ถ่ายภาพ ถ่ายมุมสูง เพื่อให้ภาพที่แปลก และสวยไปจากเดิม อาจจะใช้ในการสำรวจ หรือเพื่อการอย่างอื่น เราก็ถือว่าเป็นเจ้าของ โดรน (Drone) ด้วยเหมือนกัน และตอนนี้ ได้มีประกาศจาก กระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต และเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558  ซึ่งลงประกาศตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิธีการ ทำประกัน โดรน ติดต่อเรา 081 984 4858 วรวุฒิ ไลน์ไอดี : worawutch

กรมธรรมออกได้ใน 1 วัน ส่งเอกสารให้ทางไลน์ หรือ อีเมล์ เพื่อใช้ขึ้นทะเบียนได้เลย ครับ

ตัวจริงส่งให้ทางจดหมาย ตามที่อยู่ที่แจ้งครับ 

รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยโดรน แผน A

ประกันภัยโดรน มิตรแท้ แผน A

อากาศยานในประกาศนี้แบ่งเป็นสองประเภทตามวัตถุประสงค์คือ

  • ประเภท 1 ใช้เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา
  • ประเภท 2 ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามประเภท 1 คือรายงานข่าว รายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ วิจัยและพัฒนาอากาศยาน หรือเพื่อการอื่น ๆประเภทที่ 2 นั้นกำหนดขนาดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ขณะที่ประเภทที่ 1 มีแบ่งย่อยตามขนาด ดังนี้

ประเภท 1 ใช้เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา
ประเภท 1.ก มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม กำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือมีผู้แทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแล ซึ่งอากาศยานในข้อนี้ กระทรวงคมนาคมอนุญาตให้ทำการบินได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
เงื่อนไข

(1) ก่อนทําการบิน

(ก) ตรวจสอบว่าอากาศยานอยู่ในสภาพที่สามารถทําการบินได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงตัวอากาศยานและระบบควบคุมอากาศยาน

(ข) ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่จะทําการบิน

(ค) ทําการศึกษาพื้นที่และชั้นของห้วงอากาศที่จะทําการบิน

(ง) มีแผนฉุกเฉิน รวมถึงแผนสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล และการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถบังคับอากาศยานได้

(2) ระหว่างทําการบิน

(ก) ห้ามทําการบินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่น

(ข) ห้ามทําการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้าม เขตจํากัด และเขตอันตรายตามที่ประกาศใน เอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication – Thailand หรือ AIP – Thailand) รวมทั้ง สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

(ค) แนวการบินขึ้นลงของอากาศยานจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

(ง) ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องสามารถมองเห็นอากาศยานได้ตลอดเวลาที่ทําการบินและห้ามทําการบังคับอากาศยานโดยอาศัยชุดกล้องบนอากาศยานหรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง

(จ) ต้องทําการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้อย่างชัดเจน

(ฉ) ห้ามทําการบินเข้าใกล้หรือเข้าไปในเมฆ

(ช) ห้ามทําการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต

(ซ) ห้ามทําการบินโดยใช้ความสูงเกิน 90 เมตร ( 300 ฟุต) เหนือพื้นดิน

(ฌ) ห้ามทําการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่

(ญ) ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน

(ฎ) ห้ามทําการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

(ฏ) ห้ามทําการบินโดยก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความรําคาญ แก่ผู้อื่น

(ฐ) ห้ามส่งหรือพาวัตถุอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรืออุปกรณ์ปล่อยแสงเลเซอร์ติดไปกับอากาศยาน

(ฑ) ห้ามทําการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบกับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร น้อยกว่า 30 เมตร (100 ฟุต)

ประเภท 1.ข มีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 25 กิโลกรัม

กำหนดให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่เคยโดนโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายยาเสพติดหรือศุลกากร และต้องขึ้นทะเบียนต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เหมือนประเภท 1.ก และเพิ่มเติมอย่างการบำรุงรักษาอากาศยาน ความชำนาญในการบังคับอากาศยาน ความเข้าใจในกฎจราจรทางอากาศ ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้งานได้ติดตัว มีประกันภัยต่อบุคคลที่สาม วงเงินไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อครั้ง เพิ่มระยะห่างในข้อ (ฑ) เป็นไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร (หนึ่งร้อยห้าสิบฟุต) เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักช้า
สำหรับอากาศยานประเภท 2 ก็ต้องขึ้นทะเบียนและปฏิบัติเงื่อนไขเช่นเดียวกับประเภท 1.ข กรณีที่ใช้เพื่อรายงานเหตุการณ์หรือรายงานจราจร (สื่อมวลชน) หรือวิจัยและพัฒนาอากาศยาน การขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ตามนั้น ส่วนเพื่อใช้ถ่ายภาพหรือการอื่นจะขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้ โดยการขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องระบุรายชื่อผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานหรือบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติการบินของอากาศยานด้วย หากผู้ใดทำกระทำความผิดต่อกฎอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ หนังสือการขึ้นทะเบียนมีอายุ 2 ปีตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ

สำหรับการขึ้นทะเบียนอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือ โดรนนั้น
โดรนติดกล้องต้องลงทะเบียนทุกกรณีโดรนที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม ต้องลงทะเบียนทุกกรณีโดรนที่น้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เนื่องจากกฏหมายบังคับให้ ผู้ที่มีโดรน จำเป็นต้อง ทำประกันคุ้มครอง บุคคล ภายนอก สำหรับความคุ้มครองอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินเสียหาย ต่อบุคคลที่ 3 วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท ใช้ได้กับโดรนทุกรุ่น ทุกขนาด ทุกแบบ ทุกยี่ห้อ สำหรับ

วิธีการทำประกันโดรน

นั้น มีวิธี  และใช้เอกสารง่ายๆ ดังนี้ครับสำหรับ โดรน ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัมมีความคุ้มครองแต่ละรายการดังนี้

1. การเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ต่อคน 1000000

2. ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงบุคคลภายนอก 1000000

3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อการเรียกร้อง 1 รายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์จำนวนเงินความรับผิดชอบรวมกัน 1 2 3 ต่อเหตุการณ์ไม่เกิน 1000000

4. การประกันตัวผู้บังคับอากาศยาน กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญา กรณีบังคับอากาศยาน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 100000จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบตามข้อ 1 2 3 และ 4 รวมกันทุกครั้ง ไม่เกิน 1000000 ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ประกันโดรนแผนเอ ราคารวมภาษีอากร ราคา 3000 บาท/ปี

เอกสารประกอบการทำประกัน

1. เอกสารคำขอเอาประกัน

2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ครอบครอง โดรน หากเป็นบุคคลธรรดา ใช สำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีนิติบุคคล ใช้ หนังสือรัรองทะเบียนการค้า พร้อมกรรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง

3. สำเนาใบเสร็จ โดรน ระบุวันเดือนปี ราคา และมีหมายเลขประจำเครื่อง

4. ภาพถ่ายโดรน ซ้าย ขวา หน้า หลัง มุมบน ด้านล่าง และแบบเห็น เลขประจำเครื่องชัดเจน รวม 7 ภาพถ่ายโดรน

5. กรณีมีผู้ควบคุมมากกว่า  1 ท่าน สามารถแนบสำเนาบัตรประชาชน ได้ทุกท่าน 

เอกสาร และรายละเอียดความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยโดรน แผน A
ประกันภัยโดรน มิตรแท้ แผน A

ตัวอย่างภาพถ่ายการทำประกัน

ตัวอย่างภาพถ่ายการทำประกันโดรน
ตัวอย่างภาพถ่ายการทำประกันโดรน